Alodia Design Contest 2023

Massage oil bottle for the sustainable future of Thai Spas.

ขวดน้ำมันนวดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสปาไทย

เพราะการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้โลก ต้องเริ่มจากแนวคิดที่แตกต่างจากเดิม
Alodia เชิญชวนเหล่านักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมออกแบบ ‘ขวดน้ำมันนวดแห่งอนาคต’ โดย ถ่ายทอดความเป็นไทย และอนุรักษ์ความยั่งยืนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันนวดผิวกาย ของบริษัท อโลเดีย จำกัด ขนาด Professional use สำหรับการบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร
 • ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ขวดน้ำมันนวดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสปาไทย” 
 
 

 

 

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งชิ้นงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน
 2. ลงทะเบียน และส่งผลงานทางออนไลน์ที่
  Register – Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023
  ให้ครบถ้วน ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 โดยปิดรับผลงาน เวลา 24.00 น. (GMT +7)
 3. ผู้สมัครต้องส่งไฟล์ภาพผลงานบรรจุภัณฑ์ (.gif .jpeg .png .jpg หรือ .pdf) ที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

10 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ

20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566

ส่งใบสมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์

10 พฤษภาคม 2566

‘Finalists round’ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย

17 พฤษภาคม 2566

‘Final round’ รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายนำเสนอผลงานของตนเอง ให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสิน และประกาศผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล

รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันนวดผิวกาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

เงินสดมูลค่า 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1​

รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รางวัลเงินสดมูลค่า 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย

รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 2 รางวัล

 • แนวคิดในการออกแบบที่แปลกใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และโดดเด่น
 • เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้
 • บรรจุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 • ออกแบบโดยคำนึงตามหลักสรีรศาสตร์ สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้
 1. รูปภาพผลงานบรรจุภัณฑ์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายจะถูกนำเสนอในช่องทางออนไลน์ ของบริษัท อโลเดีย จำกัด
 2. การตัดสินรอบสุดท้าย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผู้สมัครต้องนำเสนอผลงานบรรจุภัณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการโดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที โดยถ่ายทอดสด ผ่าน facebook live ของ บริษัท อโลเดีย จำกัด

ร่วมตัดสินโดย ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากสปาชั้นนำในไทย

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวผู้สมัครเอง ไม่เคยโฆษณา หรือ ไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไชต์ใดๆ มาก่อน และไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้ใด หรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 2. เจ้าของผลงานทั้ง 10 คนที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ Finalists จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของการประกวด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ แต่หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้จัดประกวดรับทราบ และจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีไป
 3. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อโลเดีย จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใด ๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของ บริษัทฯ แต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใด ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 5. ผู้จัดประกวดจะหักภำษี ณ ที่จ่ายไว้ให้ในอัตราร้อยละ 5 จาก ผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดตามกฏหมายกำหนด
 6. การยื่นใบสมัครของผู้เข้าร่วมประกวดถือว่า ผู้เข้ำร่วมประกวดตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไข ในการส่งผลงานทุกประการ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับการพิจารณาและคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบ และจะไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคำวิจารณ์ดังกล่าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการและ/หรือผู้จัดโครงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงอย่างใด

APPLY HERE

ร่วมส่งผลงาน